22,000 crossings per year
300,000 DDP consignments since launch
19 depots in the Benelux, the UK & Ireland

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijke Voorwaarden en Bepalingen

Voor alle door Europa Road NV (hierna kortweg aan te duiden als Europa) verzorgde transporten en geleverde diensten gelden deze Algemene Voorwaarden evenals het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot het internationaal vervoer van goederen over de weg (hierna kortweg aangeduid als de CMR-overeenkomst) en/of de Cognossementsvoorwaarden met de Aanvullende Voorwaarden van de transporteur en, in het laatste geval slechts in hoedanigheid van Lastnemer van de betrokken Lastgevers, aangevuld met (naargelang de aard en de plaats van de geleverde diensten) onder andere de Algemene Voorwaarden van de “Fédération des Expéditeurs de Belgique”, de Vervoerswet (wet van 25 augustus 1891), het Wetboek van Koophandel, wet I, hoofdstuk VII bis en de wet van 3 mei 1999) stuwadoorsvoorwaarden (in België en het Verenigd Koninkrijk), de Algemene Voorwaarden van de Nationale Vereniging van Magazijnhouders en de “Road Haulage Conditions” (Verenigd Koninkrijk) in hun meest recente versie. In geval van onbekendheid met deze voorschriften zullen die voorschriften u op eerste verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden prevaleren in geval van discrepanties of tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en niet-bindende wetten of andere contractuele bepalingen. In geval van discrepanties met, of interpretatiekwesties omtrent deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert laatstgenoemde Nederlandstalige versie. Geen enkel andere of door de klant opgelegde voorwaarden zullen van toepassing zijn, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden goedgekeurd door het orgaan dat gerechtigd is Europa naar behoren te vertegenwoordigen overeenkomstig haar statuten en de Belgische vennootschapswet van 7 mei 1999 (hierna genoemd het “Bevoegde Orgaan”). De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van deze Voorwaarden als geheel tot gevolg. Het blote feit of een verplichting onder deze Voorwaarden in een of meer gevallen geheel of gedeeltelijk niet of met vertraging wordt uitgevoerd, laat onverlet dat deze verplichting op een later tijdstip alsnog wordt afgedwongen;

Artikel 2: Overdracht en acceptatie van transportopdrachten

Tussen de opdracht tot transport en de datum van belading moet ten minste één werkdag liggen. De transportopdracht moet ten minste bevatten: de informatie zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden en voorts alle informatie, voorzien in artikel 6 van de CMR-overeenkomst. Tenzij expliciet door het Bevoegde Orgaan anderszins bepaald en schriftelijk vastgelegd: 1. het exacte moment van beladen en lossen zal door Europa worden bepaald (rekening houdend met de planning en met de mogelijkheden op de plaats van beladen en lossen). Deze tijdstippen gelden slechts als indicatie. Het niet strikt naleven van deze tijdstippen heeft geen financiële gevolgen noch schadelijke consequenties voor Europa: 2. Elke wijziging in de transportopdracht, aangebracht op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag van beladen, zal als annulering wordt beschouwd. Alle annuleringen rechtigen Europa tot het in rekening stellen van kosten, welke ten minste gelijk zullen zijn aan de prijs van het geannuleerde transport en wel indien de annulering plaatsvond binnen slechts één werkdag voorafgaand aan de boogde datum van beladen; 3. Geen van de volgende transporten zullen worden geaccepteerd: COD-transporten, transporten met uitwisseling van laadborden, transporten met een verklaring van waarde of waarbij een bijzonder belang qua aflevering kenbaar werd gemaakt (zie ook de verwijzing zoals bedoeld in de artikel 23 lid 6 en artikel 24 respectievelijk artikel 26 van de CMR-overeenkomst), transporten waarbij extra manipulaties zijn verboden, waardepapieren en schuldbekentenissen, transporten van gevaarlijke goederen, levende have, waardepapieren en schuldbekentenissen, zeldzame metalen, accijnsgoederen. Klanten zullen Europa niet instrueren goederen te transporteren waarvoor de wet een bijzondere vergunning verlangt in enig land van doorvoer.

Artikel 3: Acceptatie van de lading – verpakking – beladen en lossen – massa

De klant of degene die door hem daartoe is aangesteld, is verantwoordelijk voor het deugdelijk verpakken van de goederen evenals voor het beladen en lossen van een van de voertuigen van Europa. De goederen moeten passend en deugdelijk worden verpakt om te borgen dat ze kunnen worden beladen op een schuifwandwagen met een lengte van 13,6 m, een breedte van 2,4 meter en een hoogte van 2,6 meter en wel op een zodanig deugdelijke manier en zonder de kans op het veroorzaken van schade aan de vracht(aanhang)wagen, aan diens chauffeur of aan derden, daarbij tevens rekening houdende met een reis over zee. Tenzij de klant Europa op voorhand schriftelijk in kennis heeft gesteld van eventuele andere specificaties, zullen de volgende bepalingen tussen de partijen van toepassing zijn: 1. Het zwaartepunt van elke te beladen eenheid zal symmetrisch zijn, zowel in langsrichting als in dwarsrichting; 2. Het zwaartepunt van elke te beladen eenheid zal niet hoger gesitueerd zijn dan 10 cm boven de helft van de hoogte van een eenheid van lading; 3. Elke eenheid van belading zal in staat zijn de krachten te weerstaan van een strop in de vorm van een sjorring bovenover met een breedte van 50 mm met een standaardspankracht van 500 daN zonder gebruik van hoekbeschermers; 4. Elke eenheid van belading zal stabiel blijven in geval van een laterale en achterwaarts gerichte valversnelling van maximaal 0,5 g en een voorwaarts gerichte valversnelling van maximaal 0,8 g. Indien de inspecterende autoriteiten zulks verlangen zal hiervan bewijs moeten kunnen worden verstrekt. 5, De bodem van de eenheid van belading zal bestaan uit onbewerkt hout. De klant moet op voorhand onderstaande informatie schriftelijk verschaffen: 1. De massa per eenheid van belading en de totale massa van de lading. Onder de vigerende wetgeving bedraagt de maximale massa van de lading 26.000 kg (26 ‘ton’). De massa, die de klant in de CMR-documenten heeft genoteerd, wordt slechts jegens Europa worden gehouden als controle zoals bedoeld in artikel 8 lid 3 van de CMR-overeenkomst); 2. De uitwendige afmetingen (lengte, breedte en hoogte) per eenheid van belading; 3. De oriëntatie van de eenheid van belading, te implementeren tijdens het transport (met meting in de richting van de verkeersstroom); 4. Beperkingen betreffende de toepassing van directe sjormethoden; 5. Elke afwijking van de hierboven genoemde voorzieningen onder de nummers 1 t/m 5. Europa behoudt zich alle rechten voor als de klant nalaat de hierboven genoemde verrichtingen na te komen en als zulks resulteert in enig strafrechtelijke of juridische procedure. Allen die zich bevinden op de plaats van beladen of lossen, zoals aangeduid door de klant worden geacht volledig door die klant te zijn geautoriseerd tot het uitvoeren van alle laadhandelingen resp. loshandelingen, en gemachtigd te zijn tot het ondertekenen van vervoersdocumenten en om eventuele opmerkingen of voorbehouden op deze documenten te noteren en wel uit naam en voor rekening van de klant.

Artikel 4: Offertes/Aanbiedingen – Prijzen – Kosten – Wachttijden

De door Europa genoemde prijzen zijn gesteld in EUR of in GBP (als zodanig te specificeren) en zullen gelden voor alle transporten die binnen 30 dagen na het uitbrengen van de offerte worden opgedragen. De prijzen zijn altijd onderworpen aan de beschikbaarheid van transportwagens en trekvoertuigen. De aangeboden prijzen omvatten: tractiekosten, tolkosten, verkeersbelastingen en basis-zeevrachtkosten voor de route over zee, naar vrije keuze van Europa (echter onderworpen aan plotselinge stijgingen in wisselkoersen, zeevrachtprijzen, kosten van dieselbrandstof en andere kosten, voor zover die begrepen zijn in de prijs overeenkomstig bovenstaande opsomming. De prijzen omvatten niet: de kosten van dieselbrandstof (tenzij expliciet anderszins in onze offertes vermeld), opslagjusteerfactor BAF, douanekosten, accijnzen, omzetbelasting en eventuele ander kosten die niet hierboven staan vermeld. De prijs is gebaseerd op één stop voor het beladen en op één stop voor het lossen, In de prijs zijn twee wachturen begrepen per belaadhandeling of per loshandeling voor volledige ladingen en één uur per belaadhandeling of per loshandeling voor deelladingen (ofwel: minder dan 9 m strekkende ladinglengte). Zijn extra stops vereist voor het laden of lossen, resp. blijkt meer tijd nodig te zijn voor het laden of lossen, dan is daarvoor een extra vergoeding verschuldigd waarbij rekening wordt gehouden met extra gereden kilometers en/of de tijd besteed aan een nieuwe stop en/of wachttijd. Dit wordt belast tegen op dat moment gangbare markttarieven, zij het met een minimum van 35 EUR of 30 GBP per aangevangen extra uur.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor het transport is volledig door de CMR-overeenkomst gereguleerd. In geval van andere verleende diensten of als het Bevoegde Orgaan van Europa expliciet ermee heeft ingestemd een verklaring van waarde of een bijzonder belang bij aflevering te accepteren, zal Europa niet verantwoordelijkheid zijn voor door de klant of door derden geleden schade als gevolg van overmacht of veroorzaakt door derden. Uitgezonderd in geval van het opzettelijk veroorzaken van schade is de verantwoordelijkheid van Europa jegens de klant of jegens derden waarmee Europa zaken doet als gevolg van het transport altijd beperkt tot hetgeen de klant Europa is verschuldigd of tot het bedrag dat door de door Europa afgesloten verzekering wordt gedekt. Europa zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschades of verlies van winst of voor enig andere gevolgschade.

Artikel 6: Betaling

Alle betalingen zijn ten laatste verschuldigd voor de vervaldag, zoals vermeld op de factuur en moet betaalbaar worden gesteld ten gunste van een geregistreerd kantoor van Europa. Betwiste of niet-geaccepteerde verschuldigdheden van Europa jegens de klant mogen nimmer worden verrekend met of weggestreept tegen niet-betwiste vorderingen van Europa op de klant. Alle vragen en vorderingen moeten schriftelijk worden ingediend, en wel binnen vijf dagen volgend op de datum van facturatie. Europa beschikt over alle mogelijke zakelijke onderpanden en zekerheidsrechten zoals voorzien in alle toepasselijke wetten en wetgeving (waaronder, maar niet beperkt tot artikel 20 lid 7 van de Hypotheekwet, artikel 60 van de Wet op de Rivierbevrachtingen, evenals artikel 125 van de Zeevrachtwet). Europa kan weigeren door haar beheerde goederen af te leveren en wel zo lang de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht het feit of die verplichtingen betrekking hebben op de in bezit gehouden goederen dan wel door Europa of door een derde partij beheerde goederen. Alle transporteren en aan een klant verleende diensten maken deel uit van één overeenkomst met die klant en worden beschouwd één en ondeelbaar te zijn. Partijen stemmen er expliciet meer in dat alle goederen die de Klant onder beheer van Europa heeft geplaatst, als bij elkaar behorend worden gezien in het kader van betalingen voor vorderingen die Europa op haar klant heeft. In geval van niet-tijdige betaling is de klant (automatisch en zonder enige vorm van ingebrekestelling) een rente verschuldigd waarvan de rentevoet voorzien is in de wet van 2 augustus 2002 voor achterstanden in betalingen inzake handelstransacties, verhoogd met drie procentpunten. Voorts wordt in overeenstemming met het gestelde in artikel 1226 van het Belgische Burgerlijk Wetboek een vast bedrag als strafbeding toegerekend ter bedrage van 10% van de verschuldigde factuursom. Bij verstek van een tijdige betaling van een enkele factuur zullen alle andere facturen vervallen en terstond opeisbaar zijn

Artikel 7: Toepasselijke wet – jurisdictie

Op uitvoering, interpretatie en eventuele geschillen betreffende deze overeenkomst zijn de wetten van het Koninkrijk België van toepassing. In geval van dispuut worden de gerechtshoven binnen de jurisdictie van het geregistreerde kantoor van Europa geacht competent te zijn.